Lutronic: Aesthetic Aesthetic Menu Close
 Image

enCurve

塑造迷人曲线

  • 破坏脂肪细胞的最佳频率
  • 空冷方式可以提高患者的安全性和舒适度
  • 获得专利的 PISA 技术具有最佳疗效

产品查询

encurve b 1encurve a 1 encurve b 2encurve a 2 encurve b 3encurve a 3 encurve b 4encurve a 4 encurve b 5encurve a 5 encurve b 6encurve a 6

*Individual results may vary